python改造pydub对语音分割方式

问题提出:可以运用pydub插件对音频进行分割,分割方式是运用静音方式进行。但是分割出来的语音是把中间的空白去掉的。项目应用中,需要使用不截取的方式对语音进行分割,使得分割后的片段时间总和和原语音片段一直。下面改造便是无缩音频分割方法。

环境准备

实现思路

 • 找到pydub分割函数
 • 对分割方式进行查看
 • 根据自己的方案改造
 • 本文实现了两种方案
  • 从空白中间分割
  • 从语音开始前留白一定时间开始分割
 • 关于函数中参数的含义,可以参考https://wqian.net/blog/2018/1107-split-sound-index.html

从空白中间分割

 • 代码函数
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  from pydub.silence import detect_nonsilent

  def split_on_silence_tp2(audio_segment, min_silence_len=1000, silence_thresh=-16, keep_silence=100,
  seek_step=1):
  #从空白中间分

  not_silence_ranges = detect_nonsilent(audio_segment, min_silence_len, silence_thresh, seek_step)
  #print(not_silence_ranges)
  # print(len(not_silence_ranges))
  chunks = []
  #个数
  num=len(not_silence_ranges)
  num_i=0
  if num==1:
  chunks.append(audio_segment)
  else:

  for index in range(len(not_silence_ranges)):
  if index==0:
  start_i=0
  else:
  start_i=round((not_silence_ranges[index][0]+not_silence_ranges[index-1][1])/2)

  if index==len(not_silence_ranges)-1:
  end_i=len(audio_segment)
  else:
  end_i=round((not_silence_ranges[index + 1][0] + not_silence_ranges[index][1]) / 2)

  #print(index)
  #print([start_i,end_i])
  #print(range(len(not_silence_ranges)-1))

  chunks.append(audio_segment[start_i:end_i])

  #print([end_i,not_silence_ranges[num-1][1]])

  #chunks.append(audio_segment[end_i:len(audio_segment)])

  return chunks

语音开始留白特定时间分割

 • 代码实现
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  def split_on_silence_nocut(audio_segment, min_silence_len=1000, silence_thresh=-16, keep_silence=100,
  seek_step=1):

  #从说话提前100ms分
  # print('min_silence_len=' + str(min_silence_len))
  # print('silence_thresh=' + str(silence_thresh))
  not_silence_ranges = detect_nonsilent(audio_segment, min_silence_len, silence_thresh, seek_step)
  #print(not_silence_ranges)
  # print(len(not_silence_ranges))
  chunks = []
  #个数
  num=len(not_silence_ranges)
  num_i=0
  if num==1:
  chunks.append(audio_segment)
  else:

  for index in range(len(not_silence_ranges)):
  start_i = max(0, not_silence_ranges[index][0]-keep_silence)

  if index==len(not_silence_ranges)-1:
  end_i=len(audio_segment)
  else:
  end_i=not_silence_ranges[index + 1][0]-keep_silence


  #print(index)
  #print([start_i,end_i])
  #print(range(len(not_silence_ranges)-1))

  chunks.append(audio_segment[start_i:end_i])

  #print([end_i,not_silence_ranges[num-1][1]])

  #chunks.append(audio_segment[end_i:len(audio_segment)])

  return chunks